TYFLOPEDAGOGIKA

Rozpoczęcie zajęć  po zrekrutowaniu 15 słuchaczy. Plan zajęć znajdzie się na stronie internetowej w zakładce plany zajęć- studia podyplomowe. Informacje szczegółowe i zapisy pod tel.413623018 lub osobiście w dziekanacie ŚSW ul. Mielczarskiego 51 od wtorku do soboty od godz. 9-15.

Cel studiów:

Wyposażenie słuchaczy w specjalistyczną wiedzę i umiejętności do pracy z dziećmi i młodzieżą słabowidzącą i niewidomą w zakresie przygotowania psychologiczno-pedagogicznego specjalnego, dydaktyki specjalnej oraz wiedzy praktycznej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17.01.2012 r. w sprawie standartów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U.2012 nr 0 poz. 131- moduł V- przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej).

Adresaci:

Adresatami studiów są absolwenci studiów pierwszego stopnia (licencjat), drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, posiadający przygotowanie pedagogiczne.

czytaj więcej
Oligofrenopedagogika z podstawami pracy w klasie/grupie integracyjnej

NABÓR TRWA na rok akademicki 2018/2019

ADRESACI: studia podyplomowe przeznaczone są  dla absolwentów studiów licencjackich, magisterskich posiadających przygotowanie pedagogiczne.

czytaj więcej
WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA Niepełnosprawnego, Upośledzonego Umysłowo, Słabosłyszącego

TRWA NABÓR na rok akademicki 2018/2019

Czas trwania studiów – 2 semestry (420 godzin, w tym 120 godz. praktyki)

Adresaci:  absolwenci kierunków studiów: pedagogika, psychologia,  pedagogika   specjalna  ( bez względu na realizowaną specjalność)

Rodzaj studiów : studia kwalifikacyjne  ( podstawa prawna: Rozporządzenie  Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli , § 14, ust.4,)* 

czytaj więcej
WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU ORAZ EDUKACJI DZIECI I MŁODZIEŻY Z AUTYZMEM, ZESPOŁEM ASPERGERA

TRWA NABÓR NA ROK AKADEMICKI 2018/2019 .Dla absolwentów naszej uczelni jest 25% zniżki opłaty za studia. ROZPOCZĘCIE ZAJĘĆ - po zrekrutowaniu 15 słuchaczy. Przed pierwszym zjazdem lub najpóźniej w dniu pierwszych zajęć  należy wpłacic na konto Uczelni lub w kasie Uczelni kwotę 85 zł opłatę rekrutacyjną i 500 zł pierwszą ratę.Plan zajęć zostanie umieszczony na naszej stronie internetowej  w zakładce plany zajęć w późniejszym tarminie.Czas trwania studiów – 2 semestry (420 godzin, w tym 120 godz. praktyki)

Adresaci:  absolwenci kierunków studiów: pedagogika, psychologia, pedagogika specjalna  ( bez względu na realizowaną specjalność),fizjoterapia, rehabilitacja ruchowa lub terapia pedagogiczna (wymagane przygotowanie pedagogiczne)

Rodzaj studiów : studia kwalifikacyjne : słuchacz nabywa kwalifikacje do prowadzenia zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, prowadzenia zajęć kompensacyjnych z dziećmi  (podstawa prawna: Rozporządzenie  Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1sierpnia 2017 r.  w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli  , § 15, ust.4,pkt.1,2,3,4) 

czytaj więcej
Studia podyplomowe z zakresu przygotowania pedagogicznego

UWAGA! TRWA NABÓR na rok akademicki 2018/2019. Rozpoczęcie zajęć po zrekrutowaniu 15 słuchaczy . Plan zajęć zostanie umieszczony w zakładce plany zajęć na naszej stronie internetowej w późniejszym terminie. Uruchamiamy kształcenie pedagogiczne ze specjalizacją opiekuńczo-wychowawczą i resocjalizacyjną. Absolwent nabywa kwalifikacje pedagogiczne i dodatkowo kwalifikacje do wykonywania zawodu wychowawcy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych. Słuchaczem Studium Pedagogicznego może zostać osoba legitymująca się wykształceniem wyższym.

czytaj więcej
Socjoterapia

NABÓR TRWA na rok akademicki 2018/2019

ADRESACI: studia przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych kierunków: pedagogicznych, psychologicznych, socjologicznych, nauczycielskich. W uzasadnionych przypadkach mogą być także przyjmowani absolwenci innych kierunków studiów, jeżeli posiadają dodatkowe kwalifikacje pedagogiczne (studia podyplomowe, kursy kwalifikacyjne)

czytaj więcej
Kryminologia

TRWA NABÓR na rok akademicki 2017/2018

Cel studiów: teoretyczne i praktyczne przygotowanie do skutecznej i kompetentnej pracy związanej z problemami przestępczości, dewiacji społecznych i porządkiem publicznym. Studia podyplomowe z kryminologii przeznaczone są dla absolwentów studiów I-go stopnia (licencjat) i II-go stopnia (magisterskie).Oferta skierowana jest przede wszystkim do pracowników (lub osób, którzy  zamierzają zostać pracownikami) służb społecznych (policja, kuratorzy sądowi, służba więzienna, służba graniczna, wychowawcy placówek resocjalizacyjnych), jak również pracowników organów państwowych i samorządowych, w zakresie obowiązków których znajduje się dbałość o bezpieczeństwo osób fizycznych i prawnych. Studia zainteresują także badaczy problemów społecznych i obrońców praw człowieka.

czytaj więcej
Neourologopedia

Studia podyplomowe przygotowują do pracy na oddziałach rehabilitacji, neurologii, psychiatrii, w placówkach specjalnych przeznaczonych dla osób z upośledzeniem umysłowym, z mózgowym porażeniem dziecięcym oraz w innych placówkach , w których przebywają osoby posiadające zaburzenia mowy, głosu i języka o podłożu neurologicznym, psychicznym i psychiatrycznym.

czytaj więcej
Asystent rodziny

 NABÓR TRWA na rok akademicki 2017/2018

Studia przeznaczone są dla osób pragnących uzupełnić wykształcenie odbyciem szkolenia (studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny z zakresu pracy z dziećmi i rodziną) W programie między innymi: rodzina jako grupa społeczna i środowisko wychowawcze, diagnozowanie problemów rodzinnych, poradnictwo rodzinne, mediacje w rodzinie, interwencja kryzysowa w rodzinie, komunikacja społeczna, trening interpersonalny, autoterapia, plan pracy z rodziną, metodyka pracy asystenta rodzinnego i inne.

czytaj więcej
Logopedia

Celem studiów podyplomowych jest przekazanie niezbędnej wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu terapii logopedycznej, a tym samym przygotowanie do pracy samodzielnego logopedy. Studia są przeznaczone dla absolwentów studiów wyższych zainteresowanych pracą logopedy - preferowane kierunki humanistyczne i medyczne.

czytaj więcej
Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z elementami z terapii pedagogicznej

UWAGA!! Trwa nabór na VIII edycję w roku akad. 2018/2019 - są jeszcze wolne miejsca. Dla absolwentów naszej uczelni jest 25% zniżki opłaty za studia.Termin I-go zjazdu będzie podany  - po zrekrutowaniu 15 słuchaczy.  Rozkład zajęć I-go zjazdu znajdzie się w zakładce Plany na naszej stronie internetowej. Przed pierwszym zjazdem lub najpóźniej w dniu pierwszych zajęć  należy wpłacić na konto Uczelni lub a kasie Uczelni kwotę 85 zł opłatę rekrutacyjną i 500 zł pierwszą ratę. Studia podyplomowe przeznaczone dla absolwentów studiów wyższych pedagogicznych nauczycielskich(mgr i licencjackich) oraz innych studiów wyższych*, przygotowujące do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym 

czytaj więcej
Gimnastyka korekcyjna

UWAGA! NABÓR TRWA! na rok akademicki 2017/2018. Zajęcia rozpoczną się po zrekrutowaniu odpowiedniej ilości słuchaczy. Dokładny plan zajęć zostanie umieszczony na naszej stronie w zakładce plany studiów . Zapisz się teraz - kwestionariusz do wypełnienia na naszej stronie internetowej w zakładce rekrutacja -studia podyplomowe. Dokumenty proszę składać na adres: swietokrzyska.szkola.wyzsza@wp.pl. ZAPRASZAMY Studia adresowane są do lekarzy, absolwentów studiów wyższych w zakresie fizjoterapii, rehabilitacji, wychowania fizycznego, pedagogiki i psychologii.

czytaj więcej
Ekologia żywienia

Studia adresowane są do absolwentów szkół wyższych (I-go i II-go stopnia), nauczycieli szkół średnich i gimnazjalnych, profesionalnych terapeutów (dietetyków, rehabilitantów, pielęgniarek) i innych osób zainteresowanych edukacją zdrowotną.

czytaj więcej
Interwencja kryzysowa

Nabór trwa na rok akademicki 2018/2019.

Można jeszcze składać dokumenty.Rozpoczęcie zajęć po zrekrutowaniu odpowiedniej liczby słuchaczy. Plan zajęć zostanie umieszczony na stronie internetowej w zakładce plany zajęć w późniejszym terminie. Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów licencjackich i magisterskich zatrudnionych w sektorze pomocy społecznej.

czytaj więcej
Asystent osoby starszej i niepełnosprawnej w różnym wieku

Świętokrzyska Szkoła Wyższa w Kielcach uruchamia i zaprasza na studia podyplomowe (zgodnie ze standardami Unii Europejskiej i zwiększającym się zapotrzebowaniem na rynku pracy) w zakresie ASYSTENT OSOBY STARSZEJ I NIEPEŁNOSPRAWNEJ

czytaj więcej
Organizacja i zarządzanie w służbie zdrowia

Celem studiów podyplomowych jest przekazanie niezbędnej wiedzy teoretycznej i praktycznej potrzebnej do pełnienia funkcji kierowniczych w różnych jednostkach służby zdrowia. Studia przeznaczone są dla lekarzy, prawników, ekonomistów, absolwentów zdrowia publicznego administracji i innych osób z wyższym wykształceniem, zainteresowanych organizacją i zarządzaniem w służbie zdrowia.

czytaj więcej
Resocjalizacja z socjoterapią

NABÓR TRWA na rok akademicki 2018/2019 !!! Można składać dokumenty. ROZPOCZĘCIE ZAJĘĆ po zrekrutowaniu słuchaczy. Dokładny plan zajęć zostanie umieszczony na naszej stronie w zakładce plany studiów . Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do składania dokumentów drogą elektroniczną lub osobiście w dziekanacie. Przed rozpoczęciem zajęć na konto lub w kasie uczelni w pierwszym dniu zajęć należy dokonać wpłaty pierwszej raty w wysokości 500 zł i opłaty rekrutacyjnej 85 zł. Studia podyplomowe dają kwalifikacje do pracy w specjalnych przedszkolach i szkołach , jak również innych placówkach, w których wychowankami są dzieci niepełnosprawne lub nieprzystosowane społecznie.

czytaj więcej
Interwencja asystenta rodzinnego w sytuacji kryzysu chronicznego

ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM PROFILAKTYKI I EDUKACJI W KIELCACH oraz ŚWIĘTOKRZYSKA SZKOŁA WYŻSZA W KIELCACH ogłaszają nabór na studia podyplomowe INTERWENCJA ASYSTENTA RODZINNEGO W SYTUACJE KRYZYSU CHRONICZNEGO

czytaj więcej
Kierunki podyplomowe

Dokumenty do pobrania (kliknij prawym klawiszem i wybierz "zapisz element docelowy jako" aby pobrać)

czytaj więcej
Interwencja Kryzysowa

Profil kandydata:

Osoby pracujące w zawodach związanych z pracą na rzecz społeczności i interwencjami w systemie społecznym na różnym poziomie jego organizacji: pracownicy ośrodków interwencji kryzysowych, pracownicy socjalni, asystenci rodzin, kuratorzy sądowi (społeczni, jak i zawodowi), pedagodzy szkolni, nauczyciele,  policjanci, strażnicy miejscy.

Absolwenci różnych kierunków studiów wyższych poszukujący dodatkowych kwalifikacji umożliwiających pracę interwencyjną na rzecz osób oraz rodzin w kryzysie, jak również pracę na rzecz społeczności lokalnej.

czytaj więcej
Kwalifikacje Pedagogiczne-nauczycielskie

Kwalifikacje Pedagogiczne-nauczycielskie -TRWA NABÓR NA II EDYCJĘ  W ROKU AKAD. 2018/2019

Studia zostaną uruchomione po zrekrutowaniu min. 15 kandydatów.

Cel studiów: Nabycie kwalifikacji pedagogicznych-nauczycielskich poprzez wyposażenie słuchaczy w wiedzę, umiejętności i kompetencje umożliwiające profesjonalne nauczanie określonego przedmiotu, prowadzenie zajęć edukacyjnych oraz realizowanie zadań wychowawczych i opiekuńczych w placówkach edukacyjnych.

Adresaci: Absolwenci studiów wyższych II stopnia posiadający przygotowanie merytoryczne do naucznia okreslonego przedmiotu lub prowadzenia określonych zajęć a nie posiadający przygotowania psychologiczno-pedagogicznego i dydaktycznego uzyskają przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela. Absolwenci studiów I stopnia mogą uzyskać kwalifikacje tylko i wyłącznie do pracy w przedszkolach i szkołach podstawowych)

czytaj więcej
SZKOLNY DORADCA ZAWODOWY- NOWOŚĆ

NOWOŚĆ !!

NABÓR TRWA na rok akademicki 2018/2019– rozpoczęcie zajęć po zrekrutowaniu  słuchaczy ADRESACI: studia podyplomowe przeznaczone są dla nauczycieli, psychologów, pedagogów szkolnych legitymujących się wykształceniem wyższym magisterskim lub licencjackim oraz dla absolwentów innych kierunków posiadających uprawnienia nauczycielskie lub pedagogiczne.

czytaj więcej
  1  

KIERUNKI Studiów

Plany zajęć

Studia Podyplomowe

Swiętokrzyska Szkoła Wyższa, ul. Mielczarskiego 51, 25-709 | tel. 41 362 30 18, tel/fax. 41 332 74 51 | e-mail: swietokrzyska.szkola.wyzsza@wp.pl

© SSW Kielce 2011 - Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie oraz rozpowszechnianie materiałów zawartych na niniejszej stronie jest zabronione!
code by: codeplex.pl