Zasady realizacji wyjazdów pracowników na szkolenia

ZASADY ODNOSZĄCE SIĘ DO WYJAZDÓW PRACOWNIKÓW ŚWIĘTOKRZYSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ W KIELCACH W CELACH SZKOLENIOWYCH (STT) W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+  W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016.

1 Zasady realizacji wyjazdów pracowników w celach szkoleniowych (STT)

1. Pracownik zakwalifikowany na wyjazd w programie Erasmus+ musi być pracownikiem uczelni wysyłającej. Podstawą zatrudnienia powinna być umowa o pracę lub umowa cywilno-prawna.

2. Celem wyjazdu pracownika w programie Erasmus+ STT  może być udział w szkoleniu podnoszącym kwalifikacje związane z charakterem pracy wykonywanej w uczelni macierzystej.

3. Podstawą kwalifikacji pracownika na wyjazd w programie Erasmus+ STT jest ocena „Indywidualnego programu szkolenia/ Indywidualnego planu pracy” (Individual Work Programme), który jest uzgodniony z instytucją przyjmującą. „Indywidualny program szkolenia/plan pracy” określa: zakładane cele i oczekiwane rezultaty realizowanego szkolenia oraz harmonogram pracy i zadania pracownika.

 

 

czytaj więcej
Zasady realizacji wyjazdów Nauczycieli Akademickich w ramach Programu ERASMUS+ w roku 2015/2016

Zasady realizacji wyjazdów Nauczycieli Akademickich i Pracowników w ramach Programu ERASMUS+ w roku 2015/2016

1.   Zasady wyjazdów Nauczycieli Akademickich

 

            Wymiana nauczycieli akademickich może być realizowana tylko i wyłącznie z uczelnią posiadającą ważną w danym roku akademickim Kartę Erasmusa+, ECHE, z którą została podpisana umowa bilateralna przewidująca wymianę nauczycieli akademickich.

 

            Nauczyciel akademicki zakwalifikowany na wyjazd w ramach Programu ERASMUS+ musi spełniać następujące kryteria formalne:

   być pracownikiem dydaktycznym uczelni wysyłającej w danym roku akademickim,

   forma zatrudnienia nie ma znaczenia. (umowa cywilno- prawna lub umowa o pracę).

 

 

czytaj więcej
Zasady finansowania i wypłaty stypendiów dla pracowników w ramach Programu ERASMUS+ w roku 2015/2016

Zasady finansowania i wypłaty stypendiów dla pracowników i nauczycieli akademickich (STA) i (STT) w ramach Programu ERASMUS+ w roku 2015/2016

 

            Kandydatury i wysokość stypendium są zatwierdzane przez Komisję ds. Programu ERASMUS+, w skład której wchodzą: Kanclerz oraz Koordynator Erasmus+.

 

            Około 2 tygodni przed planowaną datą wyjazdu Nauczyciele Akademiccy/pracownicy podpisują z uczelnią macierzystą umowę stanowiącą podstawę do przekazania stypendium Erasmus+.

 

            Sposób wypłaty stypendium jest ustalany przez strony.

 

 

            Na podstawie otrzymanych środków od Narodowej Agencji Komisja ds. Programu ERASMUS+ ustala podział środków dla beneficjentów.

czytaj więcej
Zasady rekrutacji Nauczycieli Akademickich w ramach Programu ERASMUS+ w roku 2015/2016

Retacja nauczycieli akademickich ŚSW w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych w uczelni zagranicznej w ramach Programu ERASMUS+ odbywa się na poziomie uczelni.

czytaj więcej
  1  

KIERUNKI Studiów

Plany zajęć

Swiętokrzyska Szkoła Wyższa, ul. Mielczarskiego 51, 25-709 | tel. 41 362 30 18, tel/fax. 41 332 74 51 | e-mail: swietokrzyska.szkola.wyzsza@wp.pl

© SSW Kielce 2011 - Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie oraz rozpowszechnianie materiałów zawartych na niniejszej stronie jest zabronione!
code by: codeplex.pl