Erasmus EPS


- What is the institution's previous experience in international exchange and cooperation programmes?
- How does the participation in the Erasmus programme relate to the overall international strategy of the institution?
- What are the institution's priorities/objectives to be reached by participating in the Erasmus programme?
- What are the specific activities to be implemented in the framework of the Erasmus programme (e.g. exchange of students and staff, development of cooperation with higher education institutions or other types of institutions, participation in Erasmus multilateral projects/ networks)?


Od czasu otrzymania Standardowej Karty Erasmusa, ŚSW intensywnie pracuje nad rozwojem współpracy w zakresie organizacji praktyk zagranicznych.
Dzięki umowom dotyczącym współorganizacji praktyk z agencją HRExperts w Grecji, Oceanis Beach & Spa Resort w Grecji, oraz Catholic University in Ruzomberok, planujemy z roku na rok zwiększać ilość studentów odbywających praktyki zagraniczne.
W roku akademickim 2010/11, trzy studentki fizjoterapii zrealizują praktyki w Grecji. Dzięki pomocy uczelni z Rużomberku, i umowy dzielenia się miejscami praktyk, nasi studenci kierunku Zdrowie Publiczne oraz Fizjoterapia latem 2012 roku będą mogli realizować praktyki w Zakładach Opieki Zdrowotnej w Rużomberku, a studenci zagraniczni w ZOZ w Kielcach.
Planujemy także, dzięki współpracy z University of Security Management in Kosice, wysłać studentów specjalności Resocjalizacja na praktyki do słowackich służb mundurowych w Koszycach. Stanie się to możliwe dzięki dofinansowaniu praktyk z programu Erasmus.
Kierując się celami Deklaracji Bolońskiej i Strategii Lizbońskiej jesteśmy gotowi przyjąć do naszej uczelni studentów i nauczycieli akademickich uczelni zagranicznych, jak również stworzyć warunki naszym studentom i pracownikom do studiowania i pracy naukowej w uczelniach europejskich.
Jesteśmy przekonani, iż współpraca międzynarodowa przyczyni się do zdobycia wiedzy, umożliwiającej bycie obywatelem Europy. Dzięki wyjazdom na praktyki organizowane zgodnie z programem studiów, studenci naszej uczelni zdobędą doświadczenie zawodowe, uznane na rynku międzynarodowym.
Dzięki ścisłej współpracy kadry dydaktycznej z różnych krajów i wyjazdom w celu prowadzenia zajęć na zagranicznych uczelniach pragniemy podnieść poziom nauczania, czerpiąc z wzorców uczelni partnerskich. Nasze cele i priorytety w programie mobilności LLP- Erasmus to:
1.Systematyczne zwiększanie liczby wyjazdów studentów i pracowników a)Pełne uznanie studiów oraz praktyk za granicą,
b)Działania promocyjne i informacyjne
c)Uwzględnienie kryterium mobilności w ścieżce zawodowej nauczycieli
d)Wzrost jakości współpracy studentów zagranicznych z pozostałymi studentami uczelni, rozwój systemu opiekunów
– mentorów, przy współudziale studentów Erasmusa
2.Zwiększenie znaczenia i udziału praktyk zagranicznych w kształceniu a)Zagraniczne praktyki zawodowe dla studentów wszystkich kierunków,
b)Przygotowanie i prowadzenie programów praktyk, dostosowanych do potrzeb rynku pracy
3.Wspieranie innowacji
a)Udział w konkursach i targach, w celu poszukiwania i rozwoju projektów Innowacyjnych b)Rozwój innowacyjności w regionie
4.Uczestnictwo w projektach wielostronnych
5.Duży nacisk na integrację studentów przyjeżdżających
W ramach programu Erasmus uczelnia planuje organizować wymianę studentów i kadry dydaktycznej z uczelniami partnerskimi oraz rozwijać współpracę z przedsiębiorstwami zagranicznymi przy okazji organizacji praktyk zawodowych dla studentów i wyjazdów szkoleniowych.

1.b) What specific actions are planned to give visibility to Erasmus activities and what type of publicity will be given to the Erasmus University Charter and the EPS?

EPS oraz EUC będą opublikowane na stronie www.ssw.edu.pl , razem z katalogiem informacyjnym ECTS. Uczelniany koordynator Erasmus będzie odbywał spotkania z każdą grupą wykładową studentów w celu przekazania aktualnych informacji dotyczących możliwości jakie daje LLP- Erasmus. Informacje będą również dostępne na dedykowanej stronie internetowej uczelni oraz w aktualnościach na stronie głównej.
W na etapie przeprowadzania rekrutacji na terenie uczelni będą rozwieszone dodatkowe ogłoszenia.


1.c) What kind of arrangements, if any, does the Institution ensure to comply with non-discrimination objectives (e.g. actions related to gender equality, integration of disabled students and staff, enhancement of social and economic
cohesion and combating of xenophobia and racism)?

Uczelnia zobowiązuje nie dyskryminować jednostek ze względu na płeć, pochodzenie, wyznanie, niepełnosprawność, rasę lub z jakichkolwiek innych względów.
Proces rekrutacji będzie jawny i wolny od jakichkolwiek form dyskryminacji.


3. Quality of student placement activities:

What kind of specific measures are implemented to ensure high quality in student placements? Give details on how the work-programme and the placement agreements are prepared and implemented. Please describe the practical arrangements agreed between the parties. Please specify also the monitoring and evaluation of the placement(s) period as well as its recognition in the curriculum.

Jakość wymiany studenckiej na praktyki zawodowe zapewniona jest przez:
-organizację praktyk w sprawdzonych przedsiębiorstwach zagranicznych oraz przy pomocy sprawdzonych partnerów krajowych.
-zawieranie umów bilateralnych
-rekrutację uwzględniającą: wyniki w nauce, znajomość języka, zgodność tematyki praktyk z kierunkiem studiów,
-spełnienie przez studenta wymogów formalnych (dokumentacja, ubezpieczenie)
-ustalenie na piśmie programu praktyk
-podpisanie umowy trójstronnej opisującej obowiązki każdej ze stron, tryb uznania praktyk i ich oceniania.
-stały kontakt uczelnianego koordynatora Erasmus z koordynatorem w firmie
-wymóg sporządzania raportów przejściowych
Do zaliczenia praktyk niezbędne jest spełnienie poniższych warunków
-tematyka praktyk ściśle związana z kierunkiem studiów
-plan praktyk uzgodniony z koordynatorem ds. praktyk studenckich
-przedstawienie przez studenta Certyfikatu bądź opinii o przebiegu praktyki
-pozytywna opinia i ocena praktyki przez firmę przyjmującą studenta
Zasady odbywania praktyk zagranicznych w ramach programu LLP
Student może odbywać praktyki zagraniczne tylko poza okresem zajęć dydaktycznych przewidzianych rozkładem roku akademickiego, lub po uzyskaniu dziekana również w czasie trwania semestru.
Za odbytą i zaliczoną praktykę student otrzymuje punkty ECTS
Za odbycie praktyki długoterminowej za granicą student może uzyskać dodatkową liczbę punktów ECTS, określoną przez dziekana. Punkty te nie stanowią podstawy do zaliczenia semestru, a traktowane są jako indywidualne osiągnięcia studenta i uwidaczniane w suplemencie do dyplomu.
Praktyka nie może być krótsza niż 3 miesiące i dłuższa niż 4 miesiące, chyba że dziekan wyrazi zgodę.In order to complete this section, please refer to the instructions given below. Please note that your EPS shall be given wide visibility in your institution and must be published on the web page of your institution. The EPS should set out the overall Erasmus co-operation strategy of your institution in relation with its mission statement, underlying its Erasmus cooperation plan as well as any other activities to be proposed in the framework of the Lifelong Learning Programme (LLP).


1.a) Please describe clearly your institution's strategy, objectives and priorities for its Erasmus activities (mobility, multilateral projects and networks, etc.) and any other actions in the context of the Lifelong Learning Programme.


- What is the institution's previous experience in international exchange and cooperation programmes?
- How does the participation in the Erasmus programme relate to the overall international strategy of the institution?
- What are the institution's priorities/objectives to be reached by participating in the Erasmus programme?
- What are the specific activities to be implemented in the framework of the Erasmus programme (e.g. exchange of students and staff, development of cooperation with higher education institutions or other types of institutions, participation in Erasmus multilateral projects/ networks)?

Since receiving the Standard Erasmus University Charter, our College is working intensively on the development of cooperation in the organization of practical placement abroad.
Thanks to agreements concerning the co-organbilateral agreements with the Job Agency HRExperts in Greece, Oceanis Beach & Spa Resort in Greece, and the Catholic University in Ruzomberok, the number of students on practical placements will increase.
In academic year 2010/11, three students will carry out physiotherapy practice in Greece. With the help from our partner - University of Ruzomberok, and and sharing practical placements with partner institutions , our students of Public Health and Physiotherapy, will be able to carry out thair practical placements in summer 2012 in health care facilities in Ruzomberok, and slovak students in the Hospitals in Kielce.
We also plan, in cooperation with the University of Security Management in Kosice, to send students of Resocialization to geather experiance in the uniformed forces (police) in Slovakia in Košice. It will become possible thanks to the Erasmus funding.
Guided by the objectives of the Bologna Declaration and the Lisbon
Strategy, we are ready to host students and lectures of
foreign universities, as well as to create conditions for our students and staff to study and be abreast with scientific work in universities across Europe.
We are convinced that international
cooperation will contribute to gaining knowledge and integrate European citizens. Thanks to mobility for practical placements according to the program of study, our students will gain professional experience, recognized internationally.
Working closely with teaching staff in different countries, and conducting visits to teach at foreign universities we will raise the level of teaching, drawn from partner institutions.
Our goals and priorities in LLP mobility are:
1st To systematically increase the number of student and staff mobility, a) Full recognition of study and practical placement abroad
b) Promotion and Information
c) Taking into account the criterion of mobility in the path of professional teachers
d) To increase the quality of cooperation between foreign and local students, with cooperation of the ESN students,
2nd Increasing the relevance and contribution of foreign practical placements in education
a) Foreign apprenticeships for students of all orientations
b) Prepare and conduct training programs tailored to the needs of the labor market
3rd Supporting Innovation
a)Participation in contests and fairs, to search for and development of innovative projects
b) The development of innovation in the region
4th Participation in multilateral projects
5th A lot of emphasis on the integration of incoming students
Activities to be implemented in the framework of the LLP program are: exchange of students and staff and development of cooperation with higher education institutions. Development of cooperation with companies that will accept our students.


1.b) What specific actions are planned to give visibility to Erasmus activities and what type of publicity will be given to
the Erasmus University Charter and the EPS?

EPS and the EUC will be published on www.ssw.edu.pl, together with the ECTS information directory. Institutional Erasmus Coordinator will meet with each group of students to pass updated information on the opportunities offered by the LLP-Erasmus. Information will also be available on a dedicated website and in the news section on the institution's homepage.
In the students recruitment stage additional posters will be placed at various places on Academy premices.


1.c) What kind of arrangements, if any, does the Institution ensure to comply with non-discrimination objectives (e.g. actions related to gender equality, integration of disabled students and staff, enhancement of social and economic
cohesion and combating of xenophobia and racism)?

The college is committed not to allow any form of discrimination based on sex, national origin, religion, disability, racism or any other condition.
The recruitment process will be transparent and free from any form of discrimination

3. Quality of student placement activities:

What kind of specific measures are implemented to ensure high quality in student placements? Give details on how the work-programme and the placement agreements are prepared and implemented. Please describe the practical arrangements agreed between the parties. Please specify also the monitoring and evaluation of the placement(s) period as well as its recognition in the curriculum.

Quality of student mobility for vocational training is ensured by:
-organization of student placement in partner institutions abroad with a history of successful cooperation and in cooperation with trusted partners in Poland.
-establishing bilateral agreements
-student selection process focusing on learning achievements, knowledge of languages required, compatibility of the subject of placement with the student field of study.
-meeting formal requirements i.e. documentation, insurance
-establishing individual Training Agreement sighned by 3 parties
-signing agreement by student, college and enterprise, describing obligations of each party
-regular contacts with coordinator from enterprise
-interim and final reports to be presented to both sides. Conditions of students placement recognition:
-subject of placement compatible with the field of study
-Training Agreement accepted by coordinator of students practical placements
-Certificate to be presented by student
-placement positive opinion or assessment to be delivered by enterprise
Student may carry out practical placement between 1. June till 30th. September or longer only after Deans aproval. Student obtains the ECTS credits after he carried out and successfully completed practical placement.
Student may obtain additional ECTS credits specified by Dean for the long-term placement abroad. The additional ECTS credits do not add up to the semesters minimum 30 points, but they are treated as individual student achievements and they are presented in the Diploma Supplement.
Student placement abroad may not be shorter than 3 months and longer than 4 months, without the approval of the dean.

ERASMUS
Extended University Charter
(Student Placements only)
2012/2013 - 2013/2014


The European Commission hereby awards this Charter to:UNIVERSITY of Higher Education Institution


(hereinafter "the Institution")


The Institution agrees to comply with the following fundamental principles of Erasmus mobility:

• Mobility shall be carried out only within prior inter-institutional agreements between the Institution and the organisations where the placements are carried out;
• Full recognition shall be given to students for satisfactorily completed activities specified in the

compulsory Placement Agreements.

The Institution also agrees:

- to ensure the highest quality in the organisation of student placements;
- to ensure that a credit transfer system gives transparency to the recognition procedures;
- to promote and give visibility to the activities supported by the Erasmus programme
- to publicize this Charter and the related Erasmus Policy Statement of the Institution
- to comply with the objectives on non discrimination set out in the Lifelong Learning Programme.


This Charter entitles the Institution to apply to its National Agency for a grant support for Erasmus activities. Violation of this Charter may lead to its withdrawal by the European Commission.


KIERUNKI Studiów

Plany zajęć

Swiętokrzyska Szkoła Wyższa, ul. Mielczarskiego 51, 25-709 | tel. 41 362 30 18, tel/fax. 41 332 74 51 | e-mail: swietokrzyska.szkola.wyzsza@wp.pl

© SSW Kielce 2011 - Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie oraz rozpowszechnianie materiałów zawartych na niniejszej stronie jest zabronione!
code by: codeplex.pl