Kryminologia z elementami kryminalistyki

Kryminologia z elementami kryminalistyki - studia podyplomowe


Nabór trwa!

Planowany termin rozpoczęcia zajęć: październik/listopad 2019.

 


KRYMINOLOGIA Z ELEMENTAMI KRYMINALISTYKI

Cel studiów: teoretyczne i praktyczne przygotowanie do skutecznej i kompetentnej pracy związanej z problemami przestępczości, dewiacji społecznych i porządkiem publicznym.


Studia podyplomowe z kryminologii przeznaczone są dla absolwentów studiów I-go stopnia (licencjat) i II-go stopnia (magisterskie).Oferta skierowana jest przede wszystkim do pracowników (lub osób, którzy  zamierzają zostać pracownikami) służb społecznych (policja, kuratorzy sądowi, służba więzienna, służba graniczna, wychowawcy placówek resocjalizacyjnych), jak również pracowników organów państwowych i samorządowych, w zakresie obowiązków których znajduje się dbałość o bezpieczeństwo osób fizycznych i prawnych. Studia zainteresują także badaczy problemów społecznych i obrońców praw człowieka.

Program studiów: W programie studiów znajdują się przedmioty o charakterze teoretycznym i praktycznym, a mianowicie: kryminologia, podstawy prawa karnego materialnego i procesowego, prawo policyjne, polityka kryminalna, psychologiczne podstawy funkcjonowania człowieka i mechanizmów jego zachowań, przestępczość społeczna, teorie przestępczości, psychologia negocjacji i rozwiązywania konfliktów, przestępczość kryminalna, taktyka zwalczania przestępczości, taktyka i praktyka pracy wykrywczej, resocjalizacja w społeczności lokalnej, wiktymologia, metody badań w kryminologii, wymiar sprawiedliwości karnej i wiele innych.

Kadra dydaktyczna: zajęcia prowadzić będą specjaliści z zakresu kryminologii, prawa karnego, prawa procesowego, psychologii, mediacji, teorii pracy wykrywczej i teorii zwalczania przestępczości.

 

Przedmioty specjalnościowe to m.in:  

 • Patologie społeczne
 • Prawa człowieka i etyka zawodowa policjanta
 • Profilowanie sprawców przestępstw
 • Przyjęcie zgłoszenia i postępowanie na miejscu zdarzenia
 • Wprowadzenie do kryminalistyki
 • Wprowadzenie do kryminologii
 • Wstęp do prawa karnego i prawo wykroczeń
 • Wybrane rodzaje przestępczości
 • Wybrane zagadnienia prewencji kryminalnej
 • Wybrane zagadnienia wiktymologii

 

Gdzie mogę pracować ukończywszy kryminologię?

To studia dla przyszłych policjantów, funkcjonariuszy więziennych, pracowników rządowych i samorządowych komórek zajmujących się bezpieczeństwem, kuratorów, badaczy problemów społecznych, obrońców praw człowieka czy dziennikarzy.Miejsce realizacji zajęć: Świętokrzyska Szkoła Wyższa, 25-709 Kielce ul. Mielczarskiego 51

Informacje organizacyjno-rekrutacyjne:

Czas trwania studiów: dwa semestry (260 godzin)
Termin realizacji zajęć: od września 2019 (zajęcia odbywać się będą co dwa tygodnie)
Odpłatność: 2800 zł.za całość (płatne w 6-ciu ratach : pierwsza rata 700 zł., 5 rat po 400 zł.)
Warunki przyjęcia:

 1. O przyjęcie na studia podyplomowe "Kryminologia z elementami kryminalistyki" ubiegać się mogą osoby, które ukończyły studia wyższe (minimum licencjat)
 2. Rekrutacja odbywa się bez egzaminów wstępnych.
 3. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

 4.  Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie kompletu dokumentów:
        a)  odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych;
        b)  wypełniony kwestionariusz zgłoszeniowy ( do wydrukowania ze strony internetowej Uczelni);
        c)  potwierdzenie opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł.


Zapisy telefoniczne i wszelkie informacje można uzyskać w dziekanacie pod numerem
telefonu 41 362 30 18 lub

 

Najlepsze studia podyplomowe w Kielcach!

&


Pedagogika

Praca Socjalna

BIZNES Studia Podyplomowe

ZDROWIE Studia Podyplomowe

OSWIATA Studia Podyplomowe

Œwiętokrzyska Szkoła Wyższa, ul. Mielczarskiego 51, 25-709 | tel. 41 362 30 18 | e-mail: swietokrzyska.szkola.wyzsza@wp.pl

© SSW Kielce 2019 - Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie oraz rozpowszechnianie materiałów zawartych na niniejszej stronie jest zabronione!
code by: codeplex.pl - polityka bezpieczenstwa i cookies