WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU ORAZ EDUKACJI DZIECI I MŁODZIEŻY Z AUTYZMEM, ZES. ASPERGERA

Wczesne wspomaganie osób z zes. Aspergera i autyzmem - studia podyplomowe


Trwa rekrutacja na rok akademicki 2019/2020

 

Czas trwania: 3 semestry (zajęcia mogą być skomasowane na 2 semestry z odpowiednią ilością godzin studiów 3 -semestralnych)

Korzyści dla słuchacza: nowe kwalifikacje zawodowe

PLANOWANY START: 28-29 września 2019


Adresaci:  absolwenci kierunków studiów: pedagogika, psychologia, pedagogika specjalna  (bez względu na realizowaną specjalność),fizjoterapia, rehabilitacja ruchowa lub terapia pedagogiczna (wymagane przygotowanie pedagogiczne)

Rodzaj studiów : studia kwalifikacyjne : słuchacz nabywa kwalifikacje do prowadzenia zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, prowadzenia zajęć kompensacyjnych z dziećmi  (podstawa prawna: Rozporządzenie  Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1sierpnia 2017 r.  w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli  , § 15, ust.4,pkt.1,2,3,4)

 

 

Cele studiów:

W zakresie wiedzy -  nabycie wiedzy z zakresu uwarunkowań rozwojowych dziecka z autyzmem , zespołem Aspergera i zaburzeniami pokrewnymi oraz z zakresu  konstruowania diagnoz rozwojowych i funkcjonalnych;

W zakresie umiejętności - nabycie umiejętności konstruowania i skutecznego realizowania indywidualnego programu edukacyjno – terapeutycznego dziecka/ucznia z autyzmem, zespołem Aspergera oraz zaburzeniami pokrewnymi;

W zakresie kompetencji - kształtowanie postawy świadomego swych zadań nauczyciela – wychowawcy, przygotowanego do permanentnego doskonalenia wiedzy specjalistycznej;

Miejsce realizacji zajęć: ŚSW, Kielce ul.Mielczarskiego 51

Organizacja kształcenia:

Początek zajęć po zrekrutowaniu 15 słuchaczy. Nabór trwa nadal,  można jeszcze zapisać się na studia. Dla absolwentów Świętokrzyskiej Szkoły Wyższej w Kielcach jest  20% zniżki opłaty za studia.

Częstotliwość zajęć: co dwa tygodnie (soboty i niedziele) 

Koszt studiów: 2800zł + jednorazowa opłata rekrutacyjna 85 zł. Pierwsza rata 500 zł + opłata rekrutacyjna przed pierwszymi zajęciami w kasie uczelni. Pozostała kwota w dogodnych ratach zgodnie z zawartą umową.

 

Rekrutacja: 

a) osobiście:  dziekanat Wydziału Pedagogicznego i Ochrony Zdrowia , ul. Mielczarskiego 51, czynny : wtorek – czwartek od 8,00 do 16,00, piątek 8,00-18,00, sobota 8,00 - 16,00 

b) telefonicznie : 41 362 30 18;  503 187 000

c) e-mailowo: swietokrzyska.szkola.wyzsza@wp.pl

d) internetowo: www.ssw.edu.pl

 

Dla absolwentów naszej uczelni jest 20% zniżki opłaty za studia.

 

ROZPOCZĘCIE ZAJĘĆ - po zrekrutowaniu 15 słuchaczy. Przed pierwszym zjazdem lub najpóźniej w dniu pierwszych zajęć  należy wpłacić w kasie Uczelni kwotę 85 zł opłatę rekrutacyjną i 500 zł pierwszą ratę.

Plan zajęć zostanie umieszczony na naszej stronie internetowej  w zakładce plany zajęć w późniejszym terminie.

Czas trwania studiów – 2 semestry (420 godzin, w tym 120 godz. praktyki)

 

Wymagane dokumenty: dyplom ukończenia studiów (odpis), ksero dowodu osobistego, kwestionariusz zgłoszeniowy ( do pobrania ze strony internetowej)

 

*Tekst rozporządzenia cytowanego powyżej (podstawa nabycia kwalifikacji): 

 

„4. Kwalifikacje do prowadzenia zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka posiada osoba, która :

1) ukończyła studia magisterskie na kierunku psychologia,  studia wyższe na kierunku pedagogika lub studia wyższe na kierunku pedagogika specjalna, w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz posiada przygotowanie pedagogiczne lub

2) ukończyła studia wyższe w zakresie fizjoterapii, rehabilitacji ruchowej lub terapii pedagogicznej oraz posiada przygotowanie pedagogiczne, lub

3) ukończyła studia magisterskie na kierunku psychologia,  studia wyższe na kierunku pedagogika lub studia wyższe na kierunku pedagogika specjalna a ponadto ukończyła studia podyplomowe w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, terapii pedagogicznej, terapii rodzin lub innego rodzaju terapii właściwej dla pobudzana psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka,  oraz posiada przygotowanie pedagogiczne, lub 

 

4) ma kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela – logopedy określone w § 21”.

&


Pedagogika

Praca Socjalna

BIZNES Studia Podyplomowe

ZDROWIE Studia Podyplomowe

OSWIATA Studia Podyplomowe

Œwiętokrzyska Szkoła Wyższa, ul. Mielczarskiego 51, 25-709 | tel. 41 362 30 18 | e-mail: swietokrzyska.szkola.wyzsza@wp.pl

© SSW Kielce 2019 - Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie oraz rozpowszechnianie materiałów zawartych na niniejszej stronie jest zabronione!
code by: codeplex.pl - polityka bezpieczenstwa i cookies