WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA Niepełnosprawnego, Upośledzonego Umysłowo, Słabosłyszącego

Wczesne wspomaganie* - studia podyplomowe


TRWA NABÓR na rok akademicki 2019/2020

Czas trwania studiów – 2 semestry (420 godzin, w tym 120 godz. praktyki)

Adresaci:  absolwenci kierunków studiów: pedagogika, psychologia,  pedagogika   specjalna  ( bez względu na realizowaną specjalność)

Rodzaj studiów : studia kwalifikacyjne  ( podstawa prawna: Rozporządzenie  Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli , § 14, ust.4,)* 


Cele studiów:

W zakresie wiedzy -  nabycie wiedzy z zakresu uwarunkowań rozwojowych dziecka niepełnosprawnego, upośledzonego umysłowo, słabosłyszącego i niesłyszącego, słabowidzącego i niewidomego oraz z zakresu  konstruowania diagnoz rozwojowych i funkcjonalnych;

W zakresie umiejętności - nabycie umiejętności konstruowania i skutecznego realizowania indywidualnego programu wspomagania rozwoju dziecka niepełnosprawnego, upośledzonego umysłowo, słabosłyszącego i niesłyszącego, słabowidzącego i niewidomego; 

W zakresie kompetencji- kształtowanie postawy świadomego swych zadań nauczyciela – wychowawcy , przygotowanego do permanentnego doskonalenia wiedzy specjalistycznej;

 

Miejsce realizacji zajęć: ŚSW, Kielce ul.Mielczarskiego 51

Organizacja kształcenia:

Początek zajęć po zrekrutowaniu odpowiedniej ilości słuchaczy.

Częstotliwość zajęć: co dwa tygodnie ( soboty i niedziele)

Koszt studiów:  2800zł ( płatne w 10 ratach)

 

Rekrutacja: 

a) osobiście:  dziekanat Wydziału Pedagogicznego i Ochrony Zdrowia , ul. Mielczarskiego 51, czynny : wtorek – czwartek od 8,00 do 16,00, piątek 8,00-18,00, sobota 8,00 - 16,00 

b) telefonicznie : 41 362 30 18;  503 187 000

c) e-mailowo: swietokrzyska.szkola.wyzsza@wp.pl

d) internetowo: www.ssw.edu.pl

Wymagane dokumenty: dyplom ukończenia studiów (odpis), ksero dowodu osobistego, kwestionariusz zgłoszeniowy ( do pobrania ze strony internetowej)

*Tekst rozporządzenia cytowanego powyżej (podstawa nabycia kwalifikacji): 

„4. Kwalifikacje do prowadzenia zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka posiada osoba, która :

1) ukończyła studia magisterskie na kierunku psychologia,  studia wyższe na kierunku pedagogika lub studia wyższe na kierunku pedagogika specjalna, w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz posiada przygotowanie pedagogiczne lub

2) ukończyła studia wyższe w zakresie fizjoterapii, rehabilitacji ruchowej lub terapii pedagogicznej oraz posiada przygotowanie pedagogiczne, lub

3) ukończyła studia magisterskie na kierunku psychologia,  studia wyższe na kierunku

pedagogika lub studia wyższe na kierunku pedagogika specjalna a ponadto ukończyła studia podyplomowe w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, terapii pedagogicznej, terapii rodzin lub innego rodzaju terapii właściwej dla pobudzana psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka,  oraz posiada przygotowanie pedagogiczne, lub 

4) ma kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela – logopedy określone w § 21”.&


Pedagogika

Praca Socjalna

BIZNES Studia Podyplomowe

ZDROWIE Studia Podyplomowe

OSWIATA Studia Podyplomowe

Œwiętokrzyska Szkoła Wyższa, ul. Mielczarskiego 51, 25-709 | tel. 41 362 30 18 | e-mail: swietokrzyska.szkola.wyzsza@wp.pl

© SSW Kielce 2019 - Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie oraz rozpowszechnianie materiałów zawartych na niniejszej stronie jest zabronione!
code by: codeplex.pl - polityka bezpieczenstwa i cookies