Mediacje

Studia podyplomowe


Nabór trwa!

Planowany termin rozpoczęcia zajęć: październik 2019 roku.


Adresaci:

 

Studia podyplomowe Mediacje są skierowane do osób pragnących uzyskać kwalifikacje mediatorów działających przy sądach okręgowych w Polsce. To także kierunek dla tych z Państwa, którzy pragną poszerzyć swoją wiedzę w zakresie rozwiązywania konfliktów w różnych grupach społecznych i wykorzystać tę wiedzę w dotychczasowej pracy.

 

To doskonały kierunek studiów podyplomowych dla: radców prawnych, adwokatów, prawników, pedagogów i psychologów, a także pracowników socjalnych, menadżerów zespołów, pracowników HR.

 

 

Cel studiów: uzyskanie praktycznej wiedzy i umiejętności z zakresu prowadzenia mediacji, sporządzania dokumentacji do sądu i dla stron konfliktu. Ponadto zdobycie i pogłębienie umiejętności negocjacyjnych w biznesie i życiu codziennym.

 


Czas: dwa semestry – 180 godzin. Po ukończeniu studiów słuchacze otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodnie ze znowelizowaną Ustawą Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Krajowymi Ramami Kwalifikacyjnymi. 

Koszt studiów:
 2500 zł za 2 semestry; opłata rekrutacyjna 85 zł. Pierwszą ratę 500 zł + opłatę rekrutacyjną należy uiścić przed rozpoczęciem zajęć na konto uczelni lub w  dniu pierwszego zjazdu  w kasie uczelni w godz. od 9.00 do 15.00

 

 - czesne wpłacone jednorazowo w ciągu 7 dni od rozpoczęcia zajęć dydaktycznych uprawnia do 10% zniżki!PROMOCJA –ZAPISY NA STUDIA WOLNE OD OPŁATY WPISOWEGO
Wymagane dokumenty: odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, kwestionariusz osobowy (do pobrania w dziekanacie Uczelni ŚSW lub na stronie internetowej uczelni w zakładce rekrutacja - studia podyplomowe), kserokopia dowodu osobistego.

 

 

 

Program studiów:

 

Program zapewnia uzyskanie teoretycznej wiedzy na temat dynamiki konfliktów i ich rozwiązywania, wiedzy z zakresu prawa cywilnego i karnego dotyczącej stosowania procedur mediacyjnych w Polsce, zapewnia kształcenie umiejętności praktycznych w zakresie negocjacji, mediacji i facylitacji. Program realizowany będzie przez praktyków mediacji i negocjacji, tak aby słuchacze nabyli praktyczne umiejętność wsparte teorią.

 

 

 

Zakres przedmiotowy:

1.      Podstawowe zasady i składniki postępowania mediacyjnego

2.      Wiedza o prawnych i organizacyjnych aspektach funkcjonowania procedur mediacyjnych

3.      Psychologiczne mechanizmy powstawania, eskalacji i rozwiązywania konfliktów:

4.      Trening umiejętności praktycznych mediacji

5.      Komunikacja a mediacje i negocjacje czyli umiejętności mediatora i negocjatora:

6.      Podstawy prawa dla mediatorów

7.      Techniki negocjacyjne

(ŚSW w Kielcach zastrzega sobie korektę programu studiów)

 

Korzyści:

absolwenci otrzymują, przewidziane ustawą, świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na Świętokrzyskiej Szkole Wyższej zgodne ze wzorem MNiSW

 

Studia spełniają standardowe wymagania Ministerstwa Sprawiedliwości umożliwiające wpis na listę mediatorów sądowych (po spełnieniu innych wymagań formalnych).

 

Rekrutacja:

Warunkiem zakwalifikowania na studia podyplomowe jest:

1. złożenie formularza  rekrutacji ( do pobrania: www.ssw.edu.pl – zakładka : Rekrutacja- studia podyplomowe-formularz)

2. odpis dyplomu

3. dwa egzemplarze umowy o studiowanie

4. potwierdzenie opłaty rekrutacyjnej.

 

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wg wzoru MNiSW

 

 

&


Pedagogika

Praca Socjalna

BIZNES Studia Podyplomowe

ZDROWIE Studia Podyplomowe

Swiętokrzyska Szkoła Wyższa, ul. Mielczarskiego 51, 25-709 | tel. 41 362 30 18, tel/fax. 41 332 74 51 | e-mail: swietokrzyska.szkola.wyzsza@wp.pl

© SSW Kielce 2019 - Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie oraz rozpowszechnianie materiałów zawartych na niniejszej stronie jest zabronione!
code by: codeplex.pl - polityka bezpieczenstwa i cookies