Studia podyplomowe z zakresu przygotowania pedagogicznego

TRWA NABÓR na studia podyplomowe na kierunku Przygotowanie pedagogiczne (planowane rozpoczęcie zajęć 7 września 2019 r.)

  Rozpoczęcie zajęć po zrekrutowaniu 15 słuchaczy . Plan zajęć zostanie umieszczony w zakładce plany zajęć na naszej stronie internetowej w późniejszym terminie.

Uruchamiamy kształcenie pedagogiczne ze specjalizacją opiekuńczo-wychowawczą i resocjalizacyjną. Absolwent nabywa kwalifikacje pedagogiczne i dodatkowo kwalifikacje do wykonywania zawodu wychowawcy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych. Słuchaczem Studiów podyplomowych z zakresu przygotowania pedagogicznego może zostać osoba legitymująca się wykształceniem wyższym.

czytaj więcej
Arteterapia w pracy z dziećmi i młodzieżą

NABÓR TRWA na kierunek: ARTETERAPIA W PRACY Z DZIEĆMI I MŁODZIEŻĄ

Planowany termin rozpoczęcia zajęć: październik 2019

czytaj więcej
Asystent osoby starszej i niepełnosprawnej w różnym wieku

Nabór na kierunku: ASYSTENT OSOBY STARSZEJ I NIEPEŁNOSPRAWNEJ

Planowany termin rozpoczęcia zajęć: październik 2019

czytaj więcej
Asystent rodziny

 NABÓR TRWA na rok akademicki 2019/2020

Studia przeznaczone są dla osób pragnących uzupełnić wykształcenie odbyciem szkolenia (studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny z zakresu pracy z dziećmi i rodziną) W programie między innymi: rodzina jako grupa społeczna i środowisko wychowawcze, diagnozowanie problemów rodzinnych, poradnictwo rodzinne, mediacje w rodzinie, interwencja kryzysowa w rodzinie, komunikacja społeczna, trening interpersonalny, autoterapia, plan pracy z rodziną, metodyka pracy asystenta rodzinnego i inne.

czytaj więcej
Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z elementami z terapii pedagogicznej

NABÓR TRWA nadal. 

Najbliższy zjazd: 14-15 września 2019 r.

Można jeszcze zapisać się na studia.

  

 

Rozkład zajęć I-go zjazdu znajdzie się w zakładce

Plany na naszej stronie internetowej.

 

czytaj więcej
Interwencja asystenta rodzinnego w sytuacji kryzysu chronicznego

ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM PROFILAKTYKI I EDUKACJI W KIELCACH oraz ŚWIĘTOKRZYSKA SZKOŁA WYŻSZA W KIELCACH ogłaszają nabór na studia podyplomowe INTERWENCJA ASYSTENTA RODZINNEGO W SYTUACJE KRYZYSU CHRONICZNEGO

czytaj więcej
Interwencja Kryzysowa

Profil kandydata:

Osoby pracujące w zawodach związanych z pracą na rzecz społeczności i interwencjami w systemie społecznym na różnym poziomie jego organizacji: pracownicy ośrodków interwencji kryzysowych, pracownicy socjalni, asystenci rodzin, kuratorzy sądowi (społeczni, jak i zawodowi), pedagodzy szkolni, nauczyciele,  policjanci, strażnicy miejscy.

Absolwenci różnych kierunków studiów wyższych poszukujący dodatkowych kwalifikacji umożliwiających pracę interwencyjną na rzecz osób oraz rodzin w kryzysie, jak również pracę na rzecz społeczności lokalnej.

czytaj więcej
Kwalifikacje Pedagogiczne-nauczycielskie

Kwalifikacje Pedagogiczne-nauczycielskie -TRWA NABÓR NA II EDYCJĘ  W ROKU AKAD. 2018/2019

Studia zostaną uruchomione po zrekrutowaniu min. 15 kandydatów.

Cel studiów: Nabycie kwalifikacji pedagogicznych-nauczycielskich poprzez wyposażenie słuchaczy w wiedzę, umiejętności i kompetencje umożliwiające profesjonalne nauczanie określonego przedmiotu, prowadzenie zajęć edukacyjnych oraz realizowanie zadań wychowawczych i opiekuńczych w placówkach edukacyjnych.

Adresaci: Absolwenci studiów wyższych II stopnia posiadający przygotowanie merytoryczne do naucznia okreslonego przedmiotu lub prowadzenia określonych zajęć a nie posiadający przygotowania psychologiczno-pedagogicznego i dydaktycznego uzyskają przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela. Absolwenci studiów I stopnia mogą uzyskać kwalifikacje tylko i wyłącznie do pracy w przedszkolach i szkołach podstawowych)

czytaj więcej
Logopedia

Planowany start: wrzesień 2019

Rekrutacja trwa.

czytaj więcej
Neourologopedia

Studia podyplomowe przygotowują do pracy na oddziałach rehabilitacji, neurologii, psychiatrii, w placówkach specjalnych przeznaczonych dla osób z upośledzeniem umysłowym, z mózgowym porażeniem dziecięcym oraz w innych placówkach , w których przebywają osoby posiadające zaburzenia mowy, głosu i języka o podłożu neurologicznym, psychicznym i psychiatrycznym.

czytaj więcej
Oligofrenopedagogika z podstawami pracy w klasie/grupie integracyjnej

UWAGA! NADAL TRWA NABÓR na rok akademicki 2018/2019 (rozpoczęcie zajęć do 30 września 2019 r.) ORAZ MOŻNA JUŻ SKAŁADAĆ DOKUMENTY NA ROK AKADEMICKI 2019/2020.

ADRESACI: studia podyplomowe przeznaczone są  dla absolwentów studiów licencjackich, magisterskich posiadających przygotowanie pedagogiczne.

czytaj więcej
Resocjalizacja z socjoterapią

UWAGA! NADAL TRWA NABÓR na rok akademicki 2018/2019 (rozpoczęcie zajęć do 30 września 2019 r.) ORAZ MOŻNA JUŻ SKAŁADAĆ DOKUMENTY NA ROK AKADEMICKI 2019/2020. ROZPOCZĘCIE ZAJĘĆ po zrekrutowaniu słuchaczy. Dokładny plan zajęć zostanie umieszczony na naszej stronie w zakładce plany studiów . Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do składania dokumentów drogą elektroniczną lub osobiście w dziekanacie. Przed rozpoczęciem zajęć na konto lub w kasie uczelni w pierwszym dniu zajęć należy dokonać wpłaty pierwszej raty w wysokości 500 zł i opłaty rekrutacyjnej 85 zł. Studia podyplomowe dają kwalifikacje do pracy w specjalnych przedszkolach i szkołach , jak również innych placówkach, w których wychowankami są dzieci niepełnosprawne lub nieprzystosowane społecznie.

czytaj więcej
Socjoterapia

NABÓR TRWA na rok akademicki 2018/2019

ADRESACI: studia przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych kierunków: pedagogicznych, psychologicznych, socjologicznych, nauczycielskich. W uzasadnionych przypadkach mogą być także przyjmowani absolwenci innych kierunków studiów, jeżeli posiadają dodatkowe kwalifikacje pedagogiczne (studia podyplomowe, kursy kwalifikacyjne)

czytaj więcej
SZKOLNY DORADCA ZAWODOWY

NOWOŚĆ !!

UWAGA! NADAL TRWA NABÓR na rok akademicki 2018/2019 (rozpoczęcie zajęć do 30 września 2019 r.) ORAZ MOŻNA JUŻ SKAŁADAĆ DOKUMENTY NA ROK AKADEMICKI 2019/2020 – rozpoczęcie zajęć po zrekrutowaniu  słuchaczy ADRESACI: studia podyplomowe przeznaczone są dla nauczycieli, psychologów, pedagogów szkolnych legitymujących się wykształceniem wyższym magisterskim lub licencjackim oraz dla absolwentów innych kierunków posiadających uprawnienia nauczycielskie lub pedagogiczne.

czytaj więcej
Tyflopedagogika - nauczanie osób niewidomych i słabowidzących

UWAGA! NADAL TRWA NABÓR na rok akademicki 2018/2019 (rozpoczęcie zajęć do 30 września 2019 r.) ORAZ MOŻNA JUŻ SKAŁADAĆ DOKUMENTY NA ROK AKADEMICKI 2019/2020.Rozpoczęcie zajęć  po zrekrutowaniu 15 słuchaczy. Plan zajęć znajdzie się na stronie internetowej w zakładce plany zajęć- studia podyplomowe. Informacje szczegółowe i zapisy pod tel.413623018 lub osobiście w dziekanacie ŚSW ul. Mielczarskiego 51 od wtorku do soboty od godz. 9-15.

 

czytaj więcej
WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA Niepełnosprawnego, Upośledzonego Umysłowo, Słabosłyszącego

TRWA NABÓR na rok akademicki 2019/2020

Czas trwania studiów – 2 semestry (420 godzin, w tym 120 godz. praktyki)

Adresaci:  absolwenci kierunków studiów: pedagogika, psychologia,  pedagogika   specjalna  ( bez względu na realizowaną specjalność)

Rodzaj studiów : studia kwalifikacyjne  ( podstawa prawna: Rozporządzenie  Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli , § 14, ust.4,)* 

czytaj więcej
WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU ORAZ EDUKACJI DZIECI I MŁODZIEŻY Z AUTYZMEM, ZESPOŁEM ASPERGERA

UWAGA! NADAL TRWA NABÓR na rok akademicki 2018/2019 (rozpoczęcie zajęć do 30 września 2019 r.) ORAZ MOŻNA JUŻ SKAŁADAĆ DOKUMENTY NA ROK AKADEMICKI 2019/2020. 

Dla absolwentów naszej uczelni jest 20% zniżki opłaty za studia. ROZPOCZĘCIE ZAJĘĆ - po zrekrutowaniu 15 słuchaczy. Przed pierwszym zjazdem lub najpóźniej w dniu pierwszych zajęć  należy wpłacic na konto Uczelni lub w kasie Uczelni kwotę 85 zł opłatę rekrutacyjną i 500 zł pierwszą ratę.Plan zajęć zostanie umieszczony na naszej stronie internetowej  w zakładce plany zajęć w późniejszym tarminie.Czas trwania studiów – 2 semestry (420 godzin, w tym 120 godz. praktyki)

 

czytaj więcej
  1  

Pedagogika

Praca Socjalna

BIZNES Studia Podyplomowe

ZDROWIE Studia Podyplomowe

OSWIATA Studia Podyplomowe

Œwiętokrzyska Szkoła Wyższa, ul. Mielczarskiego 51, 25-709 | tel. 41 362 30 18 | e-mail: swietokrzyska.szkola.wyzsza@wp.pl

© SSW Kielce 2019 - Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie oraz rozpowszechnianie materiałów zawartych na niniejszej stronie jest zabronione!
code by: codeplex.pl - polityka bezpieczenstwa i cookies